Szkoła Podstawowa nr 3 w Grudziądzu

zostało do przewy świątecznej
zostało do przerwy świątecznej
WAKACJE
Przejdź do treści
Obiady w czerwcu
16 obiadów

uczniowie     16 dni x 5 zł = 80 zł
Płatne do 27 maja ( nieprzekraczalny termin) na konto szkoły
Nr konta   89 1020 5040 0000 6202 0116 2270
W tytule przelewu proszę napisać imię i nazwisko ,klasa, płatność za obiady za miesiąc…………
Godziny lekcji od 31 maja 2021r.
Szanowni Państwo,

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 informuje:

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 informuje, że z dniem 31 maja 2021  r. wszyscy uczniowie klas 1-8 uczą się w formie stacjonarnej, zgodnie z  obowiązującym reżimem sanitarnym.

Szczegółowe zasady organizacji  pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Grudziądzu w  roku szkolnym 2020/2021 (w trybie stacjonarnym)  

1. Na terenie  szkoły w obrębie części wspólnej obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz w  miarę możliwości zachowanie dystansu 1,5 m.  

2. Do szkoły mogą  przychodzić wyłącznie zdrowi uczniowie i pracownicy, u których nie  występują żadne objawy wskazujące na zakażenie górnych dróg oddechowych  (katar, kaszel, podwyższona temperatura, itp.), ich rodziny nie są  objęte kwarantanną ani nie mieli kontaktu z osobami zakażonymi  koronawirusem i przebywającymi na kwarantannie. W przypadku zauważenia  pogorszenia się stanu zdrowia lub niepokojących objawów u ucznia lub  pracownika obowiązują odrębne procedury.  

3. Przychodzący do  szkoły uczniowie zobowiązani są do przestrzegania godzin rozpoczynania  zajęć w celu zapobiegania gromadzenia się większej ilości osób.  

4.  W celu zmniejszenia kontaktów uczniowie poszczególnych klas odbywają  zajęcia w wyznaczonej sali lekcyjnej. Poszczególnym klasom przydzielono  następujące sale:

kl. 1a - s. 11
kl. 2a - s. 22
kl. 2b - s. 25
kl. 3a - s. 12
kl. 4a - s. 15
kl. 4b - s. 14
kl. 5a - s. 1
kl. 5b - s. 4
kl. 6a - s. 30
kl. 6b - s. 26
kl. 6c - s. 27
kl. 7a - s. 19
kl. 7b - s. 20
kl. 8a - s. 17
kl. 8b - s. 16

Uczniowie pozostają w wyznaczonej sali przez cały  okres nauki, zmieniają się nauczyciele. W związku z korzystaniem z  klawiatury laptopa przez różnych nauczycieli, każdy użytkownik zobowiązany jest do używania rękawiczek, osłaniania klawiatury folia  ochronną lub dezynfekcji rąk.  

5. Uczniowie klas I-III odbierani  są przez wychowawcę na bocznym boisku o godz. 7.45 i wchodzą do szkoły  wejściem bocznym segment B (od strony świetlicy), uczniowie klas IV- V  wraz z nauczycielem wchodzą wejściem głównym w segmencie B, a uczniowie  klas VI- VIII wejściem głównym w segmencie A.  
W celu  zmniejszenia zagęszczenia uczniowie klas I-III wchodzą wraz z  nauczycielami do szkoły o godz. 7.45, uczniowie VI o godz. 7.50,  uczniowie kl. IV i VII o godz.7.55, a uczniowie kl. V i VIII o godz.  8.00. Wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły pod opieką nauczyciela.  Uczniowie/ nauczyciele wchodzą do szkoły w maseczce i mogą ją zdjąć po  zajęciu swojego miejsca w klasie.  

6. Przed każdorazowym wejściem  do sali lekcyjnej wszystkich uczniów i pracowników obowiązuje  dezynfekcja rąk. Płyn do dezynfekcji podaje uczniom nauczyciel.  

7.  Podczas zajęć lekcyjnych zaleca się pozostawanie na swoim miejscu, w  przypadku bliższego kontaktu z nauczycielem uczeń zakłada maseczkę.  

8.  Aby ograniczyć możliwość kontaktu z innymi, uczniowie poszczególnych  klas wychodzą na przerwy międzylekcyjne naprzemiennie, tj. - przerwy  parzyste klasy a, przerwy nieparzyste klasy b. W czasie przerw i w miarę  możliwości także podczas lekcji, należy pamiętać o wietrzeniu sal.  Uczniowie z klas pozostających w salach lekcyjnych znajdują się pod  opieką nauczyciela. Nauczyciele klas wychodzących na przerwy będą mieć  przydzielone miejsca dyżurów. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy  dla dzieci w czasie i miejscu, gdzie nie ma innych uczniów. O czasie  przerwy, która powinna się odbywać nie rzadziej niż co 45 minut,  decyduje nauczyciel. Wskazane jest spędzanie przerw na powietrzu. Przy  każdym wyjściu należy otworzyć okna w celu wietrzenia sali. W czasie  przerw w przestrzeni wspólnej obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz w  miarę możliwości trzymanie 1,5 m dystansu.  

9. Na przerwę nauczyciele sprowadzają uczniów zachowując odległość między klasami.

10.  W czasie przerw można będzie korzystać z automatu z przekąskami i  napojami, z zachowaniem reżimu sanitarnego (rękawiczki/ dezynfekcja rąk,  odległość 1,5 m).  

11. Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim zachowują między sobą w miarę możliwości dystans 1,5 m.  

12.  W okresie reżimu sanitarnego uczniowie nie korzystają z szatni ani z  szafek metalowych. Odzież wierzchnią umieszczają na oparciu krzeseł,  podręczniki na ławkach lub we własnych torbach obok wyznaczonych ławek.

13.  Zajęcia w-f należy prowadzić w zależności od warunków pogodowych jak  najdłużej na świeżym powietrzu. W przypadku klas łączonych podczas  przebierania się w stroje sportowe, należy starać się nie łączyć w  jednej szatni uczniów z różnych klas.

14. Zajęcia informatyki  odbywają się w sali nr 29 dla klas IV-VIII (po zwrocie laptopów  wypożyczonych uczniom) oraz w sali nr 21 dla klas I-III. Nauczyciel  informatyki przeprowadza klasę, z którą ma lekcję, do pracowni  komputerowej z sali, w której uczniowie mają zajęcia lub odbiera ją z  boiska szkolnego.  

15. W szkole działa biblioteka szkolna, w której obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

16.  Do świetlicy szkolnej mogą być przyjmowani uczniowie, którzy nie mają  zapewnionej opieki rodziców ze względu na ich pracę zawodową. Wszystkie  dzieci przebywające w świetlicy przed wejściem zobowiązane są do  dezynfekcji rąk pod kontrolą nauczyciela.  

17. Zabrania się spędzania przerw międzylekcyjnych w świetlicy szkolnej uczniom, którzy mają zajęcia lekcyjne.

18.  Podczas pobytu dzieci w świetlicy w czasie zabaw i odrabiania lekcji  należy starać się w miarę możliwości dbać o zachowanie dystansu 1,5 m,  usadzania dzieci z jednej klasy obok siebie, częstego wychodzenia z  dziećmi na świeże powietrze, wietrzenia świetlicy.

19. Zasady  korzystania ze świetlicy szkolnej w czasie zagrożenia epidemiologicznego  określają nauczyciele świetlicy i umieszczają w regulaminie, z którym  zapoznają wszystkich uczniów i rodziców.

20. Obiady wydawane są  podczas 5. przerwy dla klas I–V oraz podczas przerwy 6.  dla klas VI –  VIII. W celu uniknięcia zagęszczenia osób przebywających w stołówce  szkolnej, w związku z istniejącym do końca roku szkolnego cateringiem,  istnieje możliwość wydawania obiadu na wynos (po wcześniejszym  zgłoszeniu tego faktu pracownikom stołówki i p. Małgorzacie Han).
Godziny wypożyczeń książek w bibliotece szkolnej obowiązujące od 15 lutego 2021 r. (poniedziałek) do odwołania:
PONIEDZIAŁEK- 12.30 - 15.30
WTOREK - 11.30 - 14.30
ŚRODA - 11.30 - 13.30
CZWARTEK - 12.30 - 14.30
Przypominamy o konieczności zachowania reżimu sanitarnego podczas wypożyczania książek
(osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku szkoły,
zachowanie dystansu, ograniczona ilość osób w pomieszczeniu biblioteki- 2 osoby).
UWAGA !
Do dnia 21 maja b.r. przyjmujemy wnioski o dofinansowanie tzw. wczasów pod gruszą Z ZFŚS

Wymagane dokumenty:
1/ pracownicy: wniosek z oświadczeniem o dochodach
2/ emeryci: wniosek i oświadczenie o wysokości emerytury ( + decyzja o waloryzacji świadczenia i PIT
za 2020 do wglądu)

Formularze do wypetnienia dostępne w Szkole i na stronie internetowej Szkoły.Szanowni Państwo,

W  nawiązaniu do trwającej IV edycji  ogólnopolskiej  akcji CZYTAJPL  organizowanej Krakowskie Biuro Festiwalowe, gorąco zachęcam Państwa  placówki oświatowe do udziału w tym wydarzeniu.
Wydział Kultury i Sportu UM został wyznaczony przez p. Prezydenta Macieja Glamowskiego do  koordynacji wydarzenia w Grudziądzu.
Akcja  finansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w  ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i objęta Patronatem  Ministra Edukacji Narodowej.

 
Grudziadz, 04.11.2020.
 
Drodzy Rodzice! Absolwenci i Przyjaciele SP3!
 
 Na wstępie chciałabym Was uprzejmie poinformować, że w dniu 03.11.2020 o godz. 16.00 odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym między innymi została omówiona bieżąca sytuacja w szkole.
 Nie wiem czy wiecie ale w każdym nowym roku szkolnym ustalana jest składka na Radę Rodziców. W ciągu ostatnich 2 lat z zebranych w ten sposób wpłat oraz z pieniędzy uzyskanych z festynu udało nam się zakupić:
 
1) w roku szkolnym 2018/2019
 
- szafki dla uczniów za kwotę 7.248,72
- upominki na powitanie i pasowanie klasy pierwszej oraz pożegnanie klas VIII  za kwotę 365,92
- nagrody dla uczniów na zakończenie I i II semestru a także zdobyte w konkursach za kwotę 767,06
- czekolady na Mikołajki dla wszystkich dzieci uczących się w naszej szkole za kwotę 784,00
 
2) w roku szkolnym 2019/2020
 
- szafki dla uczniów za kwotę 5.357,98
- upominki na powitanie i pasowanie klasy pierwszej oraz pożegnanie klas VIII za kwotę 882,80
- nagrody za wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego oraz zdobyte w konkursach za kwotę  546,87
 
Jak widać pieniążki, które wpłacamy na konto Rady Rodziców są wykorzystywane dla naszych dzieci. Chcielibyśmy kupić jednorazowo szafki dla wszystkich uczniów i przeznaczać większe kwoty na nagrody ale niestety nie jest to możliwe ze względu na to, że nie wszyscy rodzice dokonują wpłat. Nie zamierzam Wam tu smucić ale chyba kwota 30,-złotych na rok, to nie majątek. Poza tym od kilku lat tej składki nie objęła żadna podwyżka J
 
W tym roku szkolnym Rada Rodziców chciałaby zebrane pieniądze przeznaczyć na konkretny cel - zakup nowych blatów do wszystkich ławek, z których korzystają nasze dzieci. Z pewnością niewielu z Was wie, że blaty w większości klas są w tragicznym stanie, co widać na załączonych zdjęciach. Aż przykro patrzeć L
 
Niektórzy pewnie pomyślą: „ Co mnie to obchodzi, niech miasto da kasę!” Niestety władze miasta nie pomogą nam w tym temacie ponieważ wciąż brakuje środków finansowych na wiele rzeczy. Poza tym nie powinniśmy patrzeć na to, że ktoś nam coś da, spróbujmy sami coś zrobić dla naszych dzieci. –(powiało ideologią J)
 
Komu udało się dotrzeć do tego miejsca wreszcie pozna konkrety J  
Potrzebujemy 117 sztuk podwójnych oraz 28 sztuk pojedynczych blatów.  Koszt blatu na dwie osóbki to jedyne 50,- złotych, a dla jednej to 40,- złotych. Niby niewiele a jednak….
W porównaniu do innych szkół w Grudziądzu, w naszej uczy się tylko 300 uczniów. Razem tworzymy małą i niezbyt zamożną społeczność (przepraszam jeśli kogoś uraziłam). Nie chcemy nikogo narażać na duże wydatki dlatego nie myślimy o wymianie całych ławek, poza tym nogi i stelaże ławek nie wyglądają najgorzej. Wymagają jedynie drobnych napraw lub odmalowania.

Dlatego zwracam się w imieniu Rady Rodziców z apelem do wszystkich DOBRYCH LUDZI „ KUPMY BLATY” dla naszych latorośli J
 
Pieniążki można wpłacać na konto Rady Rodziców SP3 nr 09 1470 0002 2017 5851 5000 0001 (Bank Millenium) w dowolnej kwocie z dopiskiem „BLAT DLA UCZNIA”. Z góry dziękujemy za hojność !!!
 Mam cichą nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się odświeżyć ławki, przy których siedzą nasze dzieci (bo na pewno wrócą do szkoły po pandemii).
 Na tym kończę, żeby nie zabierać Wam więcej czasu J
 
 
 
Pozdrawiam WSZYSTKICH bardzo serdecznie i życzę dużo zdrówka
 
JK -  jeden z zatroskanych rodziców J
 
 Szanowni Państwo,

Ze względu na zaistniałą sytuację- Covid 19- prosimy o wysyłanie dokumentów drogą e-mail na adres:
 
ksiegowosc@sp3.grudziadz.pl  w terminie do 31 maja b.r., tel. (056)  461 37 54

 
Dokumenty do pobrania:

 
 
   
Drodzy Rodzice!

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej informuje, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli dokumenty, zostali zakwalifikowani do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

Do 7 kwietnia 2020 r., do godziny 15:00 rodzice proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci złożenia pisemnego oświadczenia. W tym celu należy pobrać druk, który znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp3.edu.pl w: zakładce dla rodziców- zapisy do szkoły- oświadczenie.

Oświadczenie można przesłać drogą mailową na adres: sp3jkgr@poczta.onet.pl lub osobiście wrzucić do skrzynki na korespondencję znajdującej się w wejściu do szkoły.

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 24/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 stycznia 2020 r.)

Anna Kuchta
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
 
Dzieci się uczą i młodzież się uczy. Rodzicu, i Ty poświęć trochę czasu na naukę.

Wychowanie dzieci nie jest proste, ale mamy 10 wskazówek, które Ci pomogą. Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" kontynuując swoją misję wspierania edukacji najmłodszych, a także wsparcia rodziców w procesie wychowania swoich pociech, przygotowało kolejny materiał wideo z poradami. Film "Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa" to materiał, który podejmuje 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania dzieci. W roli przewodnika psycholog mgr Beata Liwowska.


Korzystając z okazji przypominamy, że na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania są darmowe materiały do nauki w domu. Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie.

 
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice !

 

Dziś Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zamknięciu do 25 marca wszystkich placówek edukacyjnych w Polsce. Ta decyzja spowodowana jest profilaktyką i przeciwdziałaniu możliwości zarażenia koronawirusa SARS-CoV-2. Od najbliższego poniedziałku zamknięte będą więc żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Grudziądzu. Jutro i pojutrze czyli w czwartek i piątek te placówki będą jeszcze otwarte, ale już bez prowadzenia lekcji, jedynie z zajęciami opiekuńczymi. Premier i Rząd apelowali i ja również do tego apelu się przyłączam, by ci z Państwa, którzy mogą zapewnić swoim dzieciom opiekę - już w tym tygodniu pozostawili swoje pociechy w domach. Wraz z dyrekcjami szkół i nauczycielami przygotujemy dla uczniów materiał, który będą mogli w tym czasie kiedy nie będą odbywały się zajęcia, sami wykonywać. Dyrekcja i nauczyciele, będą pozostawali w zdalnym kontakcie z uczniami. Szczególną opieką dydaktyczną otoczymy uczniów 8 klas szkół podstawowych i maturzystów, bowiem przed nimi zbliżające się egzaminy. O szczegółach dyrekcje Państwa szkół i nauczyciele, będą informować zarówno uczniów jak i Państwa na bieżąco. Proszę Państwa o rozwagę i rozsadek. Części z Państwa te obostrzenia mogą wydawać się zbyt rygorystyczne, ale niezwykle ważne w tym trudnym dla nas wszystkim czasie, jest zachowanie spokoju i zatrzymanie kolejnych zakażeń wirusem. W naszym mieście nie ma, do tej pory, przypadków zarażenia koronawirusem i obyśmy taki stan utrzymali. Proszę także Państwa o stosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Decyzje dotyczące walki z koronawirusem pozdejmowane na szczeblu krajowym będą wspierane przez nasz samorząd. Nie tylko szkoły i placówki edukacyjne zostaną w tym czasie zamknięte. Władze szpitala podjęły decyzję o zakazie odwiedzin. Ograniczenie wizyt stosują również Domy Pomocy Społecznej. Zaplanowane w naszym mieście imprezy zostają odwołane, lub jak w przypadku rozgrywek piłkarskich będą odbywać się bez udziału publiczności. O wszystkich kolejnych decyzjach informujemy i będziemy informować Państwa na bieżąco także za pośrednictwem naszego portalu internetowego www.grudziadz.pl oraz mediów społecznościowych – Profilu Facebook/PokochajGrudziadz. Dwa najbliższe tygodnie to trudny czas, ale my, rodzice, mieszkańcy naszego ukochanego miasta jesteśmy rozważni i odpowiedzialni. Wierzę w to i zapewniam, że wszystkie miejskie służby współpracują ze sobą. Chciałbym też, na koniec tego listu, prosić Państwa by szczególną opieką otoczyć osoby starsze i w podeszłym wieku. U tej grupy osób zarówno koronawirus jak i inne infekcje stanowią największe zagrożenie. Zwracam się z apelem o wsparcie i pomoc sąsiedzką. Dzisiaj drobne gesty są bardzo ważne. Okażmy wsparcie i zainteresowanie tym osobom, które jej najbardziej potrzebują. Bądźmy solidarni i dbajmy o siebie.

 

Z pozdrowieniem i wyrazami szacunku
Maciej Glamowski
Prezydent Grudziądza
 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Wróć do spisu treści